VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Wekres umístěného na webovém rozhraní www.wekres.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelem:

Monika Křížová, se sídlem Březinova 475/3, 186 00 Praha 8

IČ: 02065916

není plátcem DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 8

telefonní číslo: +420 732 775 471

kontaktní e-mail: info@wekres.cz

 

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.   Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Zároveň se zavazujete k součinnosti nutné k dokončení výroby objednaného zboží. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

 

1.2.   Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 

1.3.   Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

  • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

  • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

  • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

1.4.   Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 

1.5.   Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2.  KUPNÍ SMLOUVA

 

2.1.  Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

2.2.   Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (odesláním objednávky emailem) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace požadované na webovém rozhraní www.wekres.cz.

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po odeslání emailu s předmětem “OBJEDNÁVKA” bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 

2.3.   Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Zároveň máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 

2.4.   Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

 

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

 

2.5.   Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3.  CENA

 

3.1.   Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 

3.2.   Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.   Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit pouze bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

 

4.2.   Kdy nastane splatnost zálohy z kupní ceny a v jaké výši?

Při bezhotovostní platbě před započetím práce na výrobě zboží je cena splatná do pěti dnů od potvrzení objednávky a vyzvání k úhradě zálohy. Výše zálohy je 50% z celkové kupní ceny. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

 

4.3.   Kdy nastane splatnost zbylé částky kupní ceny?

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od vyzvání k úhradě. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

 

4.4.   Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním.

 

5.  DODACÍ PODMÍNKY

 

5.1.   Jaké budou další kroky po zaplacení zálohy z kupní ceny?

Po zaplacení 50% zálohy z kupní ceny (zpravidla do sedmi dnů od zaplacení zálohy z kupní ceny) začneme pracovat na vaší zakázce. Do 10 dnů Vám zašleme první hrubé návrhy zakázky a dále budeme postupovat dle emailové komunikace, a to z monika@wekres.cz nebo info@wekres.cz a z emailové adresy, ze které zašlete objednávku. Pokud se k námi zaslanému návrhu nevyjádříte do sedmi dnů od jeho přijetí, považujeme návrh za potvrzený a zároveň schválený k dokončovacím pracem. V rámci vašeho vyjádření nás můžete požádat o provedení drobných změn na zboží. Tyto změny však nesmějí přesáhnout rozsah sjednaný ve smlouvě. Vaši žádost posoudíme a pokud bude shledána jako oprávněná, vyhovíme jí. Před odesláním zakázky do výroby Vám zašleme tisková data k finálnímu schválení. K tomuto schválení jste povinni se vyjádřit. Pokud se k námi zaslanému návrhu nevyjádříte do sedmi dnů od jeho přijetí, považujeme návrh za potvrzený a zároveň schválený k zaslání do výroby.

 

5.2.   Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 

5.3.   Kdy vám zboží dodáme?

Zboží zpravidla expedujeme do deseti dnů od připsání platby (uhrazení zbylých 50% z celkové částky zboží) na náš účet. O přesném datu vás budeme informovat. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

 

5.4.   Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

5.5.   Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1.   Můžete od smlouvy odstoupit?

Vezměte prosíme na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu.

 

6.2.   Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • neobdrželi jsme od vás zálohu z kupní ceny v době splatnosti, zbylou část z kupní ceny nebo jste zboží nepřevzali;

  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

 

8.  DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 

8.1.   Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

 

8.2.   Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

 

8.3.   Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

9.  OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZASLÁNÍ OBSAHU E-MAILEM, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 

9.1.   Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (zdrojové soubory grafiky, texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

9.2.   Zaslání obsahu e-mailem

Zasláním obsahu prostřednictvím e-mailu nám udílíte bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k vámi zaslanému obsahu.

Nesete plnou odpovědnost za to, že jste držitelem veškerých práv k zaslanému obsahu.

 

9.3.   Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné 18.3.2018.